Ҷавонмардию лутф аст одамият тани одам шариф аст ба ҷони одамият.

Ҷавонмардию лутф аст одамият тани одам шариф аст ба ҷони одамият.

Семья, дети и здоровье
480
Дата загрузки: 27.07.2018 17:35:45
Размер файла: 120 МБ
С 24 по 27 июля 2018 года в Амстердаме проходила ХХII Международная конференция по ВИЧ/СПИД – AIDS 2018. Участниками мероприятия стали около двадцати тысяч человек из 180 стран мира. Врачи и представители уязвимых групп, правозащитники, чиновники, сотрудники организаций, работающих в сфере общественного здравоохранения, представители молодежи, другие заинтересованные лица, обсуждали многогранные вопросы лечения и профилактики ВИЧ/СПИД и сопутствующих инфекций, снижения вреда и работы с уязвимыми группами. «Важно сделать так, чтобы люди с ВИЧ вовлекались в общественную жизнь» - таким был основной посыл конференции, ставшей вехой на пути к справедливому доступу к профилактике, лечению и уходу за ВИЧ инфицированными и новым шагом к победе над этой эпидемией. Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, офисы UNFPA и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Таджикистане (UNAIDS) совместно подготовили видеоролик для представления достоверной информации о путях передачи ВИЧ/СПИД и недопустимости стигмы и дискриминации в обществе. Мы верим, что страх и незнание являются причиной распространения ВИЧ инфекции, а любовь, уважение, и дружба не должны разрушаться из-за необоснованного страха и подозрений. Пользуясь случаем, выражаем свою благодарность нашему постоянному партнеру, соавтору, режиссеру ролика, Акмалу Хасанову (Директор ООО «Art-Vision»), и сердечно поздравляем его с днем рождения. Аз 24 то 27 июли соли 2018 дар шахри Амстердам XXII Конфронси байналмилалии оид ба ВНМО/БПНМ – AIDS 2018, баргузор гардид. Зиёда аз бист ҳазор нафар аз 180 кишварҳои ҷахон дар чорабинӣ иштирок намуданд. Духтурон ва намояндагони гурӯҳҳои осебпазирӣ, ҳуқуқшиносон, мансабдорон, кормандони ташкилотҳое, ки фаъолияташон дар соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ, намояндагони ҷавонон ва дигар тарафҳои манфиатдор, ҳангоми масъалаҳои табобат ва пешгирии ВНМО ва сироятҳои вобастабуда, паст кардани зарар ва кор бо гурӯҳҳои осебпазир. “Хеле муҳим аст, ки одамони гирифтори ВНМО дар ҳаёти ҷамъиятӣ ҷалб шаванд”, - ин паёми асосии конфронс буда, ки иқдоми роҳи дастрасии баробар пешгирӣ, табобат ва нигоҳубини ВНМО-сироятшударо ва як қадами нави барҳам додани ин эпидемия, табдил ёфтааст. Кумитаи кор бо занон ва оила назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои Хазинаи нуфуси СММ ва Барномаи муштараки СММ оид ба ВНМО/БПНМ (UNAIDS) дар Тоҷикистон бо якҷоягӣ як клипи видеоӣ барои пешниҳоди маълумоти саҳеҳ дар бораи сирояти ВНМО/БПНМ ва норавоии доғдоркунӣ ва табъиз дар ҷомеа, омода кардаанд. Мо боварӣ дорем, ки роҳи паҳншавии сирояти ВНМО аз тарс ва нодонӣ иборат аст, лекин муҳаббат, эҳтиром ва дӯстӣ, на бояд аз сабаби тарси беасос ва гумонҳои хилоф, вайрон карда шавад. Аз ин фурсат, ба шарики доимии мо, ва инчунин муаллиф ва роҳнамо, Акмал Ҳасанов (директори ҶДММ «Арт-Вижн») изҳори сипос гуфта бо зодрӯзаш табрик мекунем. On 24 to 27 July, 2018, the XXII International Conference on HIV / AIDS – AIDS 2018 was held in Amsterdam. About 20 thousand people from 180 countries all over the world participated in the event. Doctors and representatives of vulnerable groups, human rights defenders, officials, employees of organizations working in the field of public health, youth representatives, other interested persons discussed multifaceted issues of treatment and prevention of HIV / AIDS and related infections, harm reduction and work with vulnerable groups. “It is important to ensure people with HIV to involve in public life” – this was the main conference message, which became a milestone on the road to fair access to HIV prevention, treatment and care for HIV-infected people and a new step towards a victory over this epidemic. The Committee on Women and Family Affairs under the Government of the Republic of Tajikistan, UNFPA and the Joint United Nations Program on HIV / AIDS in Tajikistan (UNAIDS) offices jointly prepared a movie to provide reliable information on the ways of HIV / AIDS transmission and the inadmissibility of stigma and discrimination in society. We believe that fear and ignorance are the cause of the spread of HIV infection, but the love, respect and friendship should not be destroyed due to unreasonable fear and suspicion. Taking the opportunity, we express our gratitude to our constant partner, co-author, filmmaker, Mr. Akmal Khasanov (Director of Art-Vision LLC) and heartily congratulate him with his birthday.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь
0 комментариев
  • pic1
  • pic2
  • pic3

Добавить в альбом

выберите альбом...